MENU
Leverancier van autoclaven, vriesdrogers, waterbehandelingssystemen en reinigings- & desinfectiesystemen

Privacy Beleid

 

Zirbus Technology Benelux B.V., hierna te noemen Zirbus, neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg.


Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Zirbus. Deze gegevens die door u zijn verstrekt, maar ook gegevens over bezoeken aan onze website en beurzen.


Zirbus gebruikt uw gegevens alleen als u toestemming geeft of indien Zirbus uw gegevens nodig heeft om producten of diensten aan u te leveren of dit reeds aan u is gebeurt. Zirbus verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Zirbus stelt de gegevens alleen ter beschikking aan derden, indien noodzakelijk, die zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst/opdracht tussen u en Zirbus.


Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat houdt onder andere in dat wij:


o duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

o onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;

o u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

o passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

o uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Zirbus is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 07-05-2018.


Gebruik van persoonsgegevens


Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Maar het kunnen ook door u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor ontvangst van een offerte. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.


Contactformulier


Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Publicatie


Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.


Verstrekking aan derden


Uw gegevens worden door ons aan derden verstrekt. Zirbus stelt de gegevens alleen ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst/opdracht tussen u en Zirbus. Op onze site staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun websites is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid.


 

Google Analytics


Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.


Beveiliging


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:


o Alle personen die namens Zirbus van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;


o We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;


o Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;


o Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;


o Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.


Websites van derden


Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


 

Wijzigingen in deze privacyverklaring


Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.


Zirbus Technology Benelux B.V. , privacy beleid, versie mei 2018 1.0